W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar do 04.09.24

Regulamin

REGULAMIN SERWISU PRZEGLĄD KONIŃSKI

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.przegladkoninski.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

2. Podstawowe definicje:

Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu Przegląd Koniński;

Usługodawca: „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510), przy ul. Chopina 23, wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039266, NIP: 665-23-66-747, REGON: 311081035,

Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem www.przegladkoninski.pl, zawierająca Serwis informacyjny i oferująca dostęp do Usług Elektronicznych;

Serwis informacyjny: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna w ramach Serwisu, zawierająca informacje zawarte w wydawanym przez Usługodawcę Tygodniku oraz inne informacje. Serwis informacyjny nie jest elektroniczną wersją Tygodnika;

Tygodnik – tygodnik pod tytułem „Przegląd Koniński”, wydawany przez Usługodawcę, zarejestrowany w Sadzie Okręgowym w Koninie, Wydział I Cywilny pod numerem rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 58. na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe (Dz.U. 1984.5.24 ze zm.);

Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta;

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu, a w szczególności Sklepu;

Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa Elektroniczna, sklep prowadzony przez Usługodawcę w ramach Serwisu, działający za pośrednictwem Internetu w ramach Serwisu, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży Produktu;

Formularz zamówienia – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia na Produkt lub Usługę Elektroniczną;

Zamówienie – dyspozycja co do nabycia Produktu lub Usługi Elektronicznej złożona przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia;

Produkt – Produkty sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Usługodawcy, szczegółowo opisane w Serwisie;

15) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie Internetowym.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników

1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

2. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) Konto;

2) Serwis informacyjny;

3) Sklep internetowy;

4) Reklama;

5) Ogłoszenie;

6) Sonda.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

5. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.) następuje za pośrednictwem Serwisu, przez internet. Klient może zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną.

6. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Zawarcie umowy świadczenia płatnej usługi może wymagać zarejestrowania Konta w Serwisie. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje usług wymagających zarejestrowania Konta w Serwisie oraz rodzaje usług odpłatnych.

7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

8. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas realizacji Zamówienia lub czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Usługodawca stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa wart. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.),

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. KONTO

1. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga następujących działań - Użytkownik powinien wypełnić Formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz kliknąć pole „Zarejestruj się”. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza rejestracji, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca założenie Konta w Serwisie.

3. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu Użytkownika oraz hasła, podanego przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

4. Konto umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Ogłoszeń oraz przeglądanie historii Ogłoszeń .

5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: redakcja@przegladkoninski.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy. W przypadku korzystania z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem lub odpowiednimi przepisami prawa Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ 4. SERWIS INFORMACYJNY

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi Elektronicznej Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:

1) przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;

2) komentowanie informacji zawartych w Serwisie informacyjnym;

2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Użytkownik może dodawać komentarze dotyczące treści zawartych w Serwisie informacyjnym w celu wyrażania opinii na temat treści zawartych w Serwisie informacyjnym albo do zadawania pytań jego dotyczących. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się pod informacją oraz podać wymagane dane. Komentarze mogą być zamieszczane anonimowo lub przy użyciu pseudonimu.

5. Użytkownik nie może zamieszczać komentarzy sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, naruszających godność osobistą lub obraźliwych, niedotyczących treści zawartych w Serwisie informacyjnym lub zawierających reklamę własnej lub cudzej działalności.

6. Użytkownik publikuje komentarze na własną odpowiedzialność, tj. ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną lub karną za treści swoich wypowiedzi. Usługodawca może kontrolować treść komentarzy, moderować je lub usuwać komentarze o treści niezgodnej z Regulaminem.

7. Usługodawca może korzystać z komentarzy na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie lub Tygodniku.

8. Usługa Elektroniczna Serwis informacyjny świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Serwisu informacyjnego nie wymaga rejestracji Konta przez Użytkownika. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Elektronicznej Serwis informacyjny poprzez opuszczenie stron internetowych Serwisu informacyjnego.

ROZDZIAŁ 5. SKLEP INTERNETOWY

§ 1. Informacje ogólne

1. W ramach Sklepu internetowego Użytkownik może dokonać zakupu Produktu, stanowiącego elektroniczne wydanie Tygodnika w formacie .pdf (portable document format).

2. Zakup Produktu oznacza zawarcie umowy na dostawę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 13 ww. ustawy.

3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

4. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie Sklepu.

5. Na Produkt nie jest udzielana gwarancja ani usługi posprzedażowe.

6. Usługa Elektroniczna Sklep internetowy świadczona jest przez czas nieoznaczony.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie lub bez rejestrowania Konta w Serwisie (gościnne zakupy).

2. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego w Sklepie. Klient podaje w Formularzu zamówienia dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

§ 3. Płatności i dostawa

1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Produktu nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Produktu i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Produktu.

3. Klient może dokonać płatności przed dostawą Produktu poprzez system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

4. Realizacja Zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia i po otrzymaniu informacji z systemu płatności przelewy24.pl o dokonaniu przez Klienta zapłaty.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Z chwilą wydania Produktu Klientowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. REKLAMA

1. Użytkownik może zamieszczać Reklamy poprzez Zamówienie składane bezpośrednio u Usługodawcy, zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi Elektronicznej Reklama w sposób zgodny
z przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3. Szczegóły w zakresie Usługi Elektronicznej Reklama, w tym warunki techniczne Reklam dostępne są na stronie internetowej Serwisu oraz u Usługodawcy.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa materiałów i informacji przekazanych Usługodawcy na potrzeby Reklamy, w tym Użytkownik obowiązany jest zadbać o zgodność materiałów z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.).

5. Zamieszczenie Reklamy w Serwisie oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy.

ROZDZIAŁ 7. OGŁOSZENIA

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z Usługi Elektronicznej Ogłoszenia, która polega na umożliwieniu Użytkownikom dodawania Ogłoszeń lub przeglądanie Ogłoszeń zamieszczanych przez innych Użytkowników.

2. Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi Elektronicznej Ogłoszenia w sposób zgodny
z przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści (informacji, zdjęć, itp.) o charakterze bezprawnym

3. Usługa Elektroniczna Ogłoszenia świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia poprzez Zamówienie po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Serwisie lub bez rejestrowania Konta w Serwisie.

5. Zamówienie w zakresie Ogłoszenia jest składane poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego w Serwisie. Klient podaje w Formularzu zamówienia dane. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

6. Zamówienia dotyczące Ogłoszeń można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ogłoszenia są niezwłocznie zamieszczane w Serwisie.

7. Użytkownik może usunąć Ogłoszenie poprzez link dezaktywacyjny lub po zalogowaniu się do serwisu na swoje konto.

8. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy.

ROZDZIAŁ 8. SONDA

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z Usługi Elektronicznej Sonda, która polega na umożliwieniu Użytkownikom udzielania odpowiedzi na dane pytanie zamieszczone w Serwisie poprzez wybór proponowanych odpowiedzi i poznanie wyniku głosowania.

2. Celem Usługi Elektronicznej Sonda jest przeprowadzanie badań opinii publicznej.

3. Usługa Elektroniczna Sonda świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Sonda jest możliwe anonimowo.

5. Usługodawca może korzystać z wyników Sondy na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie lub Tygodniku.

ROZDZIAŁ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.przegladkoninski.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

ROZDZIAŁ 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownik powinien kierować na adres Usługodawcy w formie pisemnej.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.

3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ww. terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Użytkownika.

ROZDZIAŁ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.), z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego rozdziału. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym w Serwisie.

3. W niektórych przypadkach prawo odstąpienia od Umowy jest wyłączone, w tym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło sięza wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ 12. DANE OSOBOWE

2. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.).

4. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

4. Możliwe jest korzystanie z Serwisu anonimowo lub przy pomocy pseudonimu na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowejwww.przegladkoninski.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze stronywww.przegladkoninski.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.


KONTAKT

„Wydawnictwo – Przegląd Koniński” sp. z o.o.

ul. Chopina 23
62-510 Konin

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039266,
NIP 6652366747, posiadającej zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy w wysokości 80.200,00 zł.