Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Toyota za i przeciw

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

W SERWISIE WWW.PRZEGLADKONINSKI.PL

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.przegladkoninski.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Właściciela.

2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1) Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem www.przegladkoninski.pl, zawierająca Serwis informacyjny i oferująca dostęp do Usług Elektronicznych;

2) Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

3) Właściciel: Wydawnictwo – Przegląd Koniński Sp. zo.o. zsiedzibą w Koninie (62-510), przy ul. Przemysłowej 9, wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039266, NIP: 665-23-66-747, REGON: 311081035;

4) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy śude, świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

6) Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 t.j.);

7) Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j.);

8) Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).

3. Celem Polityki jest w szczególności:

1) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;

2) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.

I. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

II. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

Ochrona prywatności i danych osobowych

§ 2.

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.

2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem,

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:

1) udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

2) zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

3) przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,

4) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

V. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

Cookies

§ 3.

1. Cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

2) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

3) tworzenia statystyk,

4) utrzymania sesji Użytkownika,

5) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

1. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.

2. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są
w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

5. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

6. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 4.

1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:

1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;

2) zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;

3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

Postanowienia końcowe

§ 5.

VI. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

 

 

 

 

KONTAKT Z BIUREM OGŁOSZEŃ

* - pole obowiązkowe


„Wydawnictwo – Przegląd Koniński” sp. z o.o.


Tel. 63 243 77 00 w. 32
reklama@przegladkoninski.pl

Adres

ul. Przemysłowa 9
62-510 Konin

Sonda

Czy rozpocząłeś już prace na działce, w ogródku lub na balkonie?
Tak
Nie
Dopiero kupuję nasiona i sadzonki
Nie mam na to czasu
Jest jeszcze za wcześnie
Mam już wszystko uporządkowane
)

Jesteśmy na: